ADD-TECH-Automotive-자동차

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

온습도계-HIT
TESTO(독일)

0~100%RH

TESTO 610

₩322,000

 

 

- 온도범위 : 0 to +50℃
- 습도범위 : 5 to 95%RH

온습도계
TESTO(독일)

5~95%RH

TESTO 625

₩570,000

 

 

측정범위 : 온 도 -20 ~ 70℃      습 도  5 ~ 95%
정 확 도 : 온 도 ±0.5℃(-20 ~ 70℃)  습 도 ±3%RH(5~95%)
사용온도 : 0 ~ 50℃
보관온도 : -20 ~ 70℃
건 전 지 : 3V (CR 2032)
전지수명 : 200 시간  
자동꺼짐 : 10 분

온습도계
TESTO(독일)

회전+포켓용

TESTO 605

₩165,000

 

 

 측정범위 : +10 - +95%RH 0 - +50℃ -20 - +50℃ td
 정 확 도 : ±3%RH(+10 - +95%RH)
 해 상 도 : 0.1%RH(0 - +100%RH)
 프로브 타입: NTC
 정 확 도 : ±0.5%RH(+25℃에서)
 해 상 도 : 0.1℃(0-+50℃)
 작동온도 : 0 - 50℃

온습도계
TESTO(독일)

10~99/2~98%

608H1/H2

₩11만/19만

 

 


온습도계
TESTO(독일)

0~100%RH

TESTO-635-1/2

₩77/99만

 

 

Hold 기능,방수기능
크기 : 184 X 43.4 X 19 mm 
무게 : 80g

프로브타입:Infrared
- 측정범위 : -50 ~ +400℃ 
- 해상도 : 0.5℃
- 오차 : ±2℃ 또는 측정값의 ±1% (큰 값 적용)
- 측정비(거리:직경) = 3:1 
- 최소측정면적 : Ø16mm @ 48mm거리
- 방사율 : 0.95 (고정)
- 1 point laser

접촉식 프로브타입:NTC
- 측정범위 : -50 ~ +230℃ 
- 해상도 : 0.1℃
- 오차 : 측정치의 ±2℃ , ±1%
접촉/겸용

TESTO(독일)
적외선온도계
-50~400℃

TESTO 826-T4

₩620,000

 

 

 

온도계HIT
TESTO 독일

침투형 미니

 0525/0526

₩4만/6만

 

 


온도계 -HIT
TESTO 독일

식품,육류

 침투형106

₩98,000

 

 

 

온도계
TESTO(독일)

-40~230°C

미니방수온도

70,000

 

 

 

온도계 -HIT
TESTO 독일

표면형미니

0519

₩64,000

 

 


온도계-HIT
TESTO 독일

K  1~2채널

TESTO-925

₩220,000

 

 

 

육류용온도계
TESTO 독일

-50~275℃

 testo 105

₩23/30만

 

 

적외선온도계
TESTO(독일)
-30~300℃

TESTO 810

₩235,000

 

 

적외선온도계
TESTO(독일)
-25~250℃

TESTO 805

₩133,000

 

 

 

침투용온도계HIT
TESTO 독일

-50~350℃

905-T1

₩110,000

 

 

 

표면용온도계HIT
TESTO 독일

-50~350℃

905-T2

₩148,000

 

 

 

 연소가스측정
TESTO(독일)

SO2,NO,CO

testo 325-I

₩246/281만

 

 

 

연소가스측정
TESTO(독일)

O2,CO,CO2,NO

testo 330LL

₩580~1000만

 

 

 

압력마노메타
TESTO

0~ 200hpa

512

₩970,000

 

 


접촉/겸용

TESTO(독일)
적외선온도계
- 30~400°C

830-T1/T2

₩33/38만

 

 

TESTO(독일)
적외선온도계
-50~400°C

825-T2

371,000

 

 

제품개요

Ø 원/ 근거리 초점이 자유롭게 조절 가능한 신개념 적외선 온도계 
Ø 접촉식 센서 사용가능, 소리 / 불빛알람. 
Ø X자 측정값 저장 기능과 USB 연결로 PC 소프트웨어 사용  
Ø 알루미늄케이스 , 자체 성적서 포함 
Ø 두가지 모델 중에서 선택가능  
 
0563 8450 : 기본 모델 
0563 8451 : 습도모듈이 포함되어 상대습도와 이슬점 측정가능

적외선온도계
TESTO(독일)
-35~950℃

TESTO 845

₩235/183만

 

 


 30:1

적외선온도계
TESTO(독일)
-30~210℃

TESTO 831

₩396,000

 

 

- 측정범위 : -50 ~ +400℃ 
- 해상도 : 0.5℃
- 오차 : ±2℃ 또는 측정값의 ±1% (큰 값 적용)
- 측정비(거리:직경) = 3:1 
- 최소측정면적 : Ø16mm @ 48mm거리
- 방사율 : 0.95 (고정) 
- Hold 기능,방수기능
- 1 point laser
- 크기 : 184 X 43.4 X 19 mm 
- 무게 : 80g
 
식품전용

적외선온도계
TESTO(독일)
 
-50~400℃

826-T2

₩270,000

 

 

일반

미니풍속계
TESTO(독일)

풍속+온습도

 TESTO 410

₩24/36만

 

 

 풍속계
TESTO(독일)

VANE 40m/s

 TESTO 416

₩1,080,000

 

 

풍속계
TESTO(독일)

VANE 20m/s

 TESTO 417

₩778,000

 

 

 

100mm 베인

풍속풍량계-HIT
 TESTO(독일) 

VANE 20m/s

 TESTO 417

₩897,000

 

 

풍속계(미니)
TESTO(독일)

열선식10m/s

 TESTO 405

₩205,000

 

 


CO2풍량다기능
 TESTO(독일)

각종프로브선택

 TESTO 435

₩94~175만

 

 


압력마노메타
TESTO
-HIT

0~100.00 hPa

TESTO- 510

₩328,000

 

 

압력/대기압/고도
 TESTO
-HIT

300~1200hPa

TESTO-511

₩398,000

 

 

 

압력마노메타
TESTO

0~10/200hpa

506

₩350,000

 

 

압력/대기압/고도
 TESTO
-HIT

300~1200hPa

TESTO-511

₩351,000

 

 

 

압력마노메타
TESTO

 0~1000hpar

511

330,000

 

 

 

 다기능수분계
 
TESTO
독일
-HIT

 TESTO 606

₩23/39만

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

LUT-LOGO.gif

  

ADD-TECH-Automotive-자동차

 

      HUATEC

 


통신판매업 제02025호

\ 제품구매절차 \

¤ 발주서(서류) or 구두발주---- 선입금 & 카드결재(100만원 이상은 은행전표 팩스송부)

¤ 사업자등록증에 물품수령인 존함&주소 전화번호 기재하여 팩스발송 F)02-2272-5827

¤ 세금계산서 & 물품(재고품(1~3일 이내)은 택배발송 혹은 직접내사방문

  슬기계측기는 A/S 및 검교정 대행 전문업체이며 여러종류의 제품을 직수입 공급하는 계측기 전문회사입니다.

 

clip_image001.gif상호:슬기계측기   clip_image001.gif전화:2263-5826   clip_image001.gif팩스:2272-5827   clip_image001.gif대표:김남재  clip_image001.gif사업자주소:서울 종로구 종로 20길 5 (장사동 27번지) 1층  clip_image001.gif사업자등록번호 105-07-16785