Atago          K.R.K          Amittari           Applent          Huatec         G-SUN         SADT           LUT-LOGO.gif             Tenmars            Starmeter           TOA            Cosmos           SATO           TFA           Raytek      

 

 

 

   아미타리-비파괴-Amittari

     

 

 

 

 

 

 

-일반계측기-

기상관측기.일사량계

강우량,풍향계풍속계

진동계        •소음계

유량계        교정기

광택계        •경도계

수분계        •염도계

유속계        색차계

노점계        비중계

금속탐지  •토크메타

마이크로미버어니어

도막.(코팅)두께측정

압력.차압..진공.마노

인장강도 (푸쉬풀)

회전수 (타코메타)

파티클 (미세먼지)

초음파두께측정기

휴대용풍속풍량계

당도계.농도굴절계

기록계.데이타로거

표면조도측정기

스트로보스코프

농업.토양.임업

다기능측정기

고도기압계

거리측정기

음주측정기

 

-전기전자계측기-

LCR.메타     조도계

멀티메타   •판넬메타

절연저항   •접지저항

전압전류.전력분석기

전자파.정전기가우스

보호계전릴레이테스

주파수측정.신호발생

저저항계  •누설전류

4~20mA트랜스미터

저항.(디케이드)박스

검전기검상기

내전압시험기

파워서플라이

오실로스코프

밧데리테스터

UV(광량계)

전기전도도

클램프메타

전압조정기

기타전기전자계측기

 

-법정장비/형식승인-

계장제어    •전기제조

조명기구    •LED조명

승강기      •안전관리

검교정비용  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

clip_image001.gif다항목수질측정기    clip_image001.gifPH측정기    clip_image001.gif용존산소측정기    clip_image001.gifORP측정기     clip_image001.gif전도도측정기    clip_image001.gifTDS측정기
clip_image001.gif잔류염소측정기     clip_image001.gifCOD/BOD측정기   clip_image001.gif탁도계      clip_image001.gifMLSS계면계      

 

 

 

다항목수질측정

pH, mV ORP

TOA 일본

HM-20J

1,080,000

 

 

다항목수질측정

pH, mV ORP

TOA 일본

HM-7J

962,000

 

 

다항목수질측정

17항목

TOA 일본

WQC-24

₩4,220,000

 

 

pH,탁도,DO
전도도,염분

TOA 일본

WQC-22A

₩3,120,000

 

 

PH,ECORP
염도,온도

TOA 일본

MM-43X

2,930,000

 

 

총질소,총인,
COD등 10개

TOA (히터포함)

TNP-10/HT

₩5,100,000

 

 

 PH/ORP METER
PH+ORP
 
TOA일본

 HM-31P

₩480,000

 

 PH METER

글라스전극

TOA 일본

 HM-30R

₩1,690,000

 

 PH /ORP METER
PH+ORP
 
TOA일본

 HM-42X

₩1,700,000

 

PH,EC
ORP,염도,온도

TOA 일본

WM-32EP

₩1,210,000

 

PH,EC
ORP,염도,온도

TOA 일본

IM-32P

₩1,260,000

 

 ORP METER
0~±2200mV
 
TOA일본

 RM-30P

534,000

 

 

 PH METER

글라스전극

TOA 일본

 HM-25R

990,000

 

 

 PH METER
식품PH 0.01

TOA일본

 HM-17MX

₩200만

 

 PH METER
PH/PH+ORP
 
TOA일본

 HM-30P

₩437,000

 

PH METER
IsFET전극

TOA 일본

 HM-24PF

₩220만

 

 PH METER
0.00~14.00PH

 
TOA일본

 HM-40X

₩700,000

 

 PH /ORP METER
PH+ORP
 
TOA일본

 HM-41X

₩1,070,000

 

 

 EC METER

교류2전극법

TOA일본

 CM-25R

₩1,180,000

 

 EC METER

교류2전극법

TOA일본

 CM-30R

₩2,290,000

 

 EC METER

전도도+염분

TOA일본

 CM-31PW

₩1,010,000

 

 EC METER

전도도+염분

TOA일본

 CM-31P

₩690,000

 

 CD METER

0~200mS/m

TOA일본

 CM-20j

₩1,000,000

 

PH+CD METER

교류2전극법

TOA일본

 MM-60R

₩2,470,000

 

 EC METER

전도도+염분

TOA일본

 CM-41X

₩1,316,000

 

 EC METER

전도도+염분

TOA일본

 CM-42X

₩2,060,000

 

DO 용존산소

20.00PPM

TOA일본

DM-32P

₩1,336,000

 

DO 용존산소

20.00PPM

TOA일본

DO-31P

₩882,000

 

DO METER

 염분보정

TOA일본

DO-24P

₩140만

 

DO 용존산소

 고정도,정밀급

TOA일본

DO-32A

₩770만

 

 

탁도계
0~800 NTU

TOA 일본

TB-31

₩1,900,000

 

 

탁도계
0~800 NTU

TOA 일본

TB-25A

₩2,520,000

 

 

 

 

 

잔류염소측정기
 채수/급수 2ppm

TOA 일본

RC-31-F

₩815,000

 

 

잔류염소측정기
 채수/급수 2ppm

TOA 일본

RC-31-Q

₩815,000

 

 

잔류염소측정기
 염소이온 측정기

TOA 일본

RC-37P

₩1,200,000

 

 

 

용존수소측정기
격막식 10ppm

TOA 일본

 DH-35A

₩15,800,000

 

용존오존측정기
무시약 2ppm

TOA일본

OZ-21P

₩1,720,000

 

용존오존측정기
무시약 20ppm

TOA 일본

 OZ-20(액체)

₩5,500,000

 

오존측정기
0~100g/m3

TOA 일본

 OZ-30(기체)

₩5,500,000

 

산알카리농도계
전기전도율

TOA일본

MDA-25A

₩6,750,000

 

COD 측정장치

0~1000ppm

TOA일본

COD-60A

₩3,760,000

 

 

 

세포생균수측정기
ATP,박테리아
TOA 일
AF-70

₩문의

 

세포생균수측정기
ATP,박테리아
TOA 일
AF-100

₩문의

 

산알카리농도계
전기전도율

TOA일본

MDA-25A

₩6,750,000

 

 

 

 

 

 

 

-과학&이화학기기-

전자저울Scale

석면샘플러   •건조기

증류수제조   •교반기

초음파세척   •점도계

산업내시경   •배양기

회전기농축   •육분의

분체시험기   •진탕기

자동유발기   •현미경

부유세균  확대경

마이크로톰   •멸균기

왜곡검사기   •전기로

•볼텍스믹서

초자건조대

카세토메타

피펫분주기

표면장력계

킬달분해증류   •왜건

유화균질기.농축회전

순환흡입   .음향측심

기타과학.이화학기기

     

-수질분석기-

PH     •DO     •ORP

CD.TDS.EC    •BOD

탁도색도계물경도계

MLSS계.총질소.총인

잔류염소  •용존오존

다항목수질  채수기

기타수질    •UV.VIS

수질측정기(종합)

 

-온습도계측기-

온습도센서   •온습도

적외선온도   •온도계

온습도기록

설치형온도

테이프온도

열화상카메

흑구온습도

다기능온습

아스만건습

베크만온도

바코터습도

기타온습도

 

-가스계측기-

냄새암모니아

CO CO2    • O2 산소

연소가스    •복합가스

포름알데히드  •음이온

가연성.메탄   •방사능

검지관기류   

냉매프레온오존라돈

습식건식    •기타가스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기상관측.일사량,강우량,풍향풍속계

파티클(미세먼지)측정기     •유량계

압력.차압.진공.마노메타     •교정기

인장강도(푸쉬풀)측정기     •진동계

회전수(타코메타)측정기     •소음계

도막(코팅)두께측정기        •광택계

초음파두께측정기             •경도계

휴대용풍속풍량계             •수분계

당도계농도굴절계             •염도계

기록계데이타로거             •유속계

표면조도측정기                •색차계

스트로보스코프                •노점계

농업.토양.임업                 •비중계

다기능측정기                •토크메타

고도기압계                •거리측정기

음주측정기               •금속탐지기

마이크로미터.버어니어,측정공구류

 

 

 

건조기               •전자저울Scale

교반기               회전기농축기

배양기               •부유세균미생

점도계               •석면air샘플러

육분의               •증류수제조기

진탕기               •초음파세척기

현미경                  •산업내시경

확대경                  •분체시험기

전기로                  •자동유발기

멸균기                  •마이크로톰

왜곡검사기            •볼텍스믹서

초자건조대            •카세토메타

피펫분주기            •표면장력계

킬달분해증류장치         

유화기.균질기.농축기.회전기

•항온기,항온항습기, 항온수조

기타과학. 이화학기기       •왜건

 

 

 

PH 산성도측정기

DO 용존산소측정

ORP산화환원전위

CD.TDS EC전도도

탁도색도물경도계

MLSS.총질소총인

잔류염소염소불소

용존오존. 수소.동

BOD.COD 비색계

UV.VIS분광광도

다항목수질측정기

수질측정기 (종합)

채수기.채유기

유속계

 

 

기타수질측정기

 

 

 

온도계

온습도계

온습도센서

적외선온도계

온습도기록계

설치형온도계

테이프온도계

열화상카메라

흑구온습도계

다기능온습도

아스만건습계

베크만온도계

바코터습도막

 

 

 

기타온습도계

 

 

 

음이온측정기

방사능측정기

O2 산소측정기

냄새  암모니아

CO CO2 측정기

연소가스측정기

복합가스측정기

오존라돈측정기

가연성.메탄수소

검지기검지관기류

포름알데히드VOC

냉매,프레온초음파

습식.건식가스메타

 

 

 

기타가스측정기

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atago          K.R.K          Amittari           Applent          Huatec         G-SUN         SADT           LUT-LOGO.gif             Tenmars            Starmeter           TOA            Cosmos           SATO           TFA           Raytek      

 


통신판매업 2004-05025호

\ 제품구매절차 \

¤ 발주서(서류) or 구두발주---- 선입금 & 카드결재(100만원 이상은 은행전표 팩스송부)

¤ 사업자등록증에 물품수령인 존함&주소 전화번호 기재하여 팩스발송 F)02-2272-5827

¤ 세금계산서 & 물품(재고품(1~3일 이내)은 택배발송 혹은 직접내사방문

  슬기계측기는 A/S 및 검교정 대행 전문업체이며 여러종류의 제품을 직수입 공급하는 계측기 전문회사입니다.

 

clip_image001.gif상호:슬기계측기   clip_image001.gif전화:2263-5826   clip_image001.gif팩스:2272-5827   clip_image001.gif대표:김주호  clip_image001.gif사업자주소:서울 종로구 종로 138-1 (화암빌딩 3층 302호)  clip_image001.gif사업자등록번호 105-07-16785