Monarch    Raytek    BW    TSI    TOA    TFA    YSI    GPI    FLIR    Huatek    AddTech     LUT-LOGO.gif     SADT    Tenmars    SATO    Atago    Keller    G-SUN    Amittari    General    Cosmos

 

 

 

   아미타리-비파괴-Amittari

     

 

 

 

 

 

 

-일반계측기-

기상관측기.일사량계

강우량,풍향계풍속계

진동계        •소음계

유량계        교정기

광택계        •경도계

수분계        •염도계

유속계        색차계

노점계        비중계

금속탐지  •토크메타

마이크로미버어니어

도막.(코팅)두께측정

압력.차압..진공.마노

인장강도 (푸쉬풀)

회전수 (타코메타)

파티클 (미세먼지)

초음파두께측정기

휴대용풍속풍량계

당도계.농도굴절계

기록계.데이타로거

표면조도측정기

스트로보스코프

농업.토양.임업

다기능측정기

고도기압계

거리측정기

음주측정기

 

-전기전자계측기-

LCR.메타     조도계

멀티메타   •판넬메타

절연저항   •접지저항

전압전류.전력분석기

전자파.정전기가우스

보호계전릴레이테스

주파수측정.신호발생

저저항계  •누설전류

4~20mA트랜스미터

저항.(디케이드)박스

검전기검상기

내전압시험기

파워서플라이

오실로스코프

밧데리테스터

UV(광량계)

전기전도도

클램프메타

전압조정기

기타전기전자계측기

 

-법정장비/형식승인-

계장제어    •전기제조

조명기구    •LED조명

승강기      •안전관리

검교정비용  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADD-TECH (Automotive) 자동차 검사기기   

        solat-t.gif       
 

clip_image001.gif  자동차전압 및 진단장비     타이어압력계    회전수측정기   부동액,배터리비중계   배터리테스터    clip_image001.gif

 

브레이크액

자동차브레이크액

녹,노랑,붉은색

ADD-7704

87,000

 

 

브레이크액

자동차브레이크액

녹,노랑,붉은색

ADD-7703

87,000

 

 

브레이크액

자동차브레이크액

녹,노랑,붉은색

ADD-7702

38,000

 

 

브레이크액

자동차브레이크액

녹,노랑,붉은색

ADD-7701

30,000

 

 

부동액비중계

배터리비중계

1.100~1.400sg

ADD-501

440,000

 

 

브레이크액비중계

브레이크액농도계

브레이크오일굴절

DOT-4

160,000

 

 

브레이크액
자동차브레이크액
녹,노랑,붉은색

ADD-7705

31,000

 

 

브레이크액
자동차브레이크액
녹,노랑,붉은색

ADD-7706

35,000

 

 

자동차도막두께
자동차페인트

ADD-TECH

ADD-0156

₩330,000

 

 

자동차도막두께
자동차페인트

ADD-TECH

ADD-0168

₩490,000

 

 

Picture of all-sun EM3214

자동차멀티메타

펜,전압,발전기

ADD TECH

ADD51

50,000

 

 

Picture of all-sun EM415PRO

자동차쇼트

오픈파인더

단락개방회로확인

ADD330

₩87,000

 

 

Automotive Circuit Tester ADD210

자동차테스터기

전기시스템진단

전압,단락,접지

ADD210

₩96,000

 

Picture of all-sun EM271

자동차점화플러그

글로우,배터리flog

ADD-TECH

ADD270

₩100,000

 

Picture of all-sun EM272

자동차폐쇠회로

람다테스터,ECU

시뮬레이

ADD220

₩문의

 

배터리테스터
자동차
,프린터
ADD-TECH

ADD8630

₩440,000

 

멀티메타 Kit

자동차멀티메타

ADD-TECH

ADD91

₩360,000

 

멀티메타 Kit

자동차멀티메타

ADD-TECH

ADD81

₩240,000

 

절연피어싱클립

자동차피어싱

ADD-TECH

ADD-107/109

₩28,000/25,000

 

 

트레일러 소켓

7,13핀 자동차

ADD-TECH

ADD2020

문의

 

 

자동차테스트클립

멀티 컨넥타

ADD-TECH

ADD101A

₩460,000

 

 

자동차테스트리드

테스트 리드

ADD-TECH

ADD101

₩114,000

 

 

자동차 종합진단킷

전기,압력,스파크

ADD-TECH

ADD5000

₩500,000

 

 

자동차 종합진단킷

전기,압력,스파크

ADD-TECH

ADD9000

₩1,290,000

 

 

자동차 테스타

센서 시뮬레이터

ADD TECH

ADD71

360,000

 

 

자동차 진단기

DIY ScanTool

ADD TECH

ADD8010

75,000

 

 

자동차 테스타

PC 스캐너

ADD TECH

PC SCANER

1,650,000

 

 

노이즈 탐색기

소음위치추적

ADD TECH

ADD350N

₩70,000원

 

 

노이즈 탐색기

소음위치추적

ADD TECH

 ADD3500

₩480,000원

 

 

노이즈 탐색기

소음위치추적

ADD TECH

 ADD350

₩130,000원

 

 자동차 점화테스타

자동차KV점화

ADD TECH

ADD760

110,000

 

 자동차 점화테스타

자동차KV점화

ADD TECH

ADD750

100,000

 

 

자동차점화

점화표시기

ADD TECH

ADD730

₩25,000

 

 

자동차 점화테스타

자동차스파크플럭

ADD TECH

ADD770

76,000

 

 

깊이측정기

25mm(0.01)

 ADD TECH

ADD6231

30,000

 

 


미니온도계

침투용/표면용

ADD-TECH

 ADD-802

₩25,000

 

 

적외선온도계
-50~700℃

ADD-TECH

ADD7870

₩69,000

 

 

적외선온도계
-50~900℃

ADD-TECH

ADD7890

₩102,000

 

 

적외선온도계
-32~1150℃

ADD-TECH

ADD8115

₩213,000

 

 

적외선온도계
-50~1350℃

ADD-TECH

ADD8135

₩380,000

 

 

적외선온도계
-50~380℃

ADD-TECH

ADD7830

₩36,000

 

 

적외선온도계
-50~550℃

ADD-TECH

ADD7850

₩42,000

 

 

풍속풍량계
VANE 45m/s

ADD-TECH

ADD3046

₩150,000

 

 

레이저거리측정기
0.05 ~60m

ADD3060
ADD TECH

₩180,000

 

 

적외선온도계
-20~520℃

ADD-TECH

ADD6850

₩60,000

 

 

적외선온도계
-20~520℃(+K센서)

ADD-TECH

ADD6850K

₩70,000

 

 

적외선온도계
-30~275℃

ADD-TECH

ADD510

₩75,000

 

 

적외선온도계
-30~275℃(+K센서)

ADD-TECH

ADD510K

₩95,000

 

 

차 타이어 압력계

자동차,100PSI

ADD-TECH

ADD628

₩55,000

 

자동차 압력계

프린터1mpa

ADD-TECH

ADD800

₩문의

 

자동차 압력계

엔진,2100kpa

ADD-TECH

ADD621

₩49,000

 

자동차 진공압력계

엔진,3inHg

ADD-TECH

ADD622

₩37,000

 

자동차 진공압력계

디지털,엔진

ADD-TECH

ADD600

₩420,000

 

차 타이어 압력계

자동차,100PSI

ADD-TECH

ADD623

45,000

 

클램프메타

자동차,AC,DC

ADD TECH

ADD9702

170,000

 

 

조도계
100,000lux

ADD-TECH

ADD3081

₩58,000

 

 

소음계

USB통신포함

ADD TECH

 ADD358

₩160,000원

 

 

소음계

Sound 30-130dB

ADD TECH

 ADD355

₩130,000원

 

 

회전수측정기

차엔진속도(접촉)

ADD-TECH

ADD503C

₩99,000

 

 

회전수측정기

차엔진(비접촉)

ADD-TECH

ADD503

₩99,000

 

 

클램프메타

자동차,AC,DC

ADD TECH

ADD9705

₩문의

 

무선 내시경

비데오 스코프

ADD-TECH

ADD3100

₩590,000

 

내시경

비데오 스코프

ADD-TECH

ADD1100

₩120,000

 

Automotive Video Inspection Scope ADD2100

내시경

비데오 스코프

ADD-TECH

ADD2100

₩430,000

 

 

 

 

 

 

-과학&이화학기기-

전자저울Scale

석면샘플러   •건조기

증류수제조   •교반기

초음파세척   •점도계

산업내시경   •배양기

회전기농축   •육분의

분체시험기   •진탕기

자동유발기   •현미경

부유세균  확대경

마이크로톰   •멸균기

왜곡검사기   •전기로

•볼텍스믹서

초자건조대

카세토메타

피펫분주기

표면장력계

킬달분해증류   •왜건

유화균질기.농축회전

순환흡입   .음향측심

기타과학.이화학기기

     

-수질분석기-

PH     •DO     •ORP

CD.TDS.EC    •BOD

탁도색도계물경도계

MLSS계.총질소.총인

잔류염소  •용존오존

다항목수질  채수기

기타수질    •UV.VIS

수질측정기(종합)

 

-온습도계측기-

온습도센서   •온습도

적외선온도   •온도계

온습도기록

설치형온도

테이프온도

열화상카메

흑구온습도

다기능온습

아스만건습

베크만온도

바코터습도

기타온습도

 

-가스계측기-

냄새암모니아

CO CO2    • O2 산소

연소가스    •복합가스

포름알데히드  •음이온

가연성.메탄   •방사능

검지관기류   

냉매프레온오존라돈

습식건식    •기타가스

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기상관측.일사량,강우량,풍향풍속계

파티클(미세먼지)측정기     •유량계

압력.차압.진공.마노메타     •교정기

인장강도(푸쉬풀)측정기     •진동계

회전수(타코메타)측정기     •소음계

도막(코팅)두께측정기        •광택계

초음파두께측정기             •경도계

휴대용풍속풍량계             •수분계

당도계농도굴절계             •염도계

기록계데이타로거             •유속계

표면조도측정기                •색차계

스트로보스코프                •노점계

농업.토양.임업                 •비중계

다기능측정기                •토크메타

고도기압계                •거리측정기

음주측정기               •금속탐지기

마이크로미터.버어니어,측정공구류

 

 

 

건조기               •전자저울Scale

교반기               회전기농축기

배양기               •부유세균미생

점도계               •석면air샘플러

육분의               •증류수제조기

진탕기               •초음파세척기

현미경                  •산업내시경

확대경                  •분체시험기

전기로                  •자동유발기

멸균기                  •마이크로톰

왜곡검사기            •볼텍스믹서

초자건조대            •카세토메타

피펫분주기            •표면장력계

킬달분해증류장치         

유화기.균질기.농축기.회전기

•항온기,항온항습기, 항온수조

기타과학. 이화학기기       •왜건

 

 

 

PH 산성도측정기

DO 용존산소측정

ORP산화환원전위

CD.TDS EC전도도

탁도색도물경도계

MLSS.총질소총인

잔류염소염소불소

용존오존. 수소.동

BOD.COD 비색계

UV.VIS분광광도

다항목수질측정기

수질측정기 (종합)

채수기.채유기

유속계

 

 

기타수질측정기

 

 

 

온도계

온습도계

온습도센서

적외선온도계

온습도기록계

설치형온도계

테이프온도계

열화상카메라

흑구온습도계

다기능온습도

아스만건습계

베크만온도계

바코터습도막

 

 

 

기타온습도계

 

 

 

음이온측정기

방사능측정기

O2 산소측정기

냄새  암모니아

CO CO2 측정기

연소가스측정기

복합가스측정기

오존라돈측정기

가연성.메탄수소

검지기검지관기류

포름알데히드VOC

냉매,프레온초음파

습식.건식가스메타

 

 

 

기타가스측정기

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monarch    Raytek    BW    TSI    TOA    TFA    YSI    GPI    FLIR    Huatek    AddTech     LUT-LOGO.gif     SADT    Tenmars    SATO    Atago    Keller    G-SUN    Amittari    General    Cosmos

 


통신판매업 2004-05025호

\ 제품구매절차 \

¤ 발주서(서류) or 구두발주---- 선입금 & 카드결재(100만원 이상은 은행전표 팩스송부)

¤ 사업자등록증에 물품수령인 존함&주소 전화번호 기재하여 팩스발송 F)02-2272-5827

¤ 세금계산서 & 물품(재고품(1~3일 이내)은 택배발송 혹은 직접내사방문

  슬기계측기는 A/S 및 검교정 대행 전문업체이며 여러종류의 제품을 직수입 공급하는 계측기 전문회사입니다.

 

clip_image001.gif상호:슬기계측기   clip_image001.gif전화:2263-5826   clip_image001.gif팩스:2272-5827   clip_image001.gif대표:김주호  clip_image001.gif사업자주소:서울 종로구 종로 138-1 (화암빌딩 3층 302호)  clip_image001.gif사업자등록번호 105-07-16785